Blände - Någonstans mellan vila och vaka

I begynnelsen fanns intet. Men så varde ord. Än så länge är det inte återfunnet! Bland bokbålets rester av aska och bokryggar finns en obrunnen rad över det ordlöst uppenbara. Liksom potatis måste det förflutna passeras om man ska slippa tugga. Han reste som resenär men kom tillbaka som någon annan. Med jaget i världen och världen i jaget är han ett bete som skall komma. På ett herbariepapper är den allra vackraste fjärilen fastnitad. Du blir aldrig människa igen

Göran Wassby